Memorandum: stimuleer de implementatie van kleinschalige detentiehuizen op landelijk en lokaal niveau

De huidige Minister van Justitie en zijn kabinet spreken over een stille penitentiaire revolutie die op termijn 80% van de gedetineerden in detentiehuizen wil. Dit om zinvolle detentie te creëren en de recidivecijfers stevig te doen dalen. Om daar te geraken zal men de huidige ontwikkelingen moeten voortzetten en vervolgens stapsgewijs te werk gaan door detentiehuizen te bouwen voor doelgroep per doelgroep. Vzw De Huizen schreef daarom een Memorandum om aandacht te vragen van alle politieke partijen voor dit onderwerp bij de verkiezingen in 2024. We vragen alle partijen om hun standpunt aangaande detentiehuizen op te nemen in hun partijprogramma.

Bekijk ons Memorandum hier.Over detentiehuizen in de tafel van vier

Minister Van Quickenborne heeft het in de Tafel van Vier over de detentiehuizen als kwalitatieve aanpak om op termijn recidive te verlagen. "Mijn droom is om op termijn in elke provincie nog maar één gevangenis, en voor de rest overal detentiehuizen!" Herbekijk dit fragment via deze link.


Werken in kleinschalige detentiehuizen in Europe

WISH EU staat voor 'Working in Small Scale Detention Houses in Europe'. Dit Europese project wil de implementatie van kleinschalige en in de buurt verankerde detentiehuizen in Europa ondersteunen.

Dergelijke detentiehuizen maken de implementatie van grondrechten mogelijk en bevorderen het creëren van een constructief klimaat voor gedetineerden en personeel. Het toegenomen gebruik van detentiehuizen in verschillende Europese landen toont aan dat beleidsmakers de waarde van kleinschalige voorzieningen erkennen. Tegelijkertijd laat het echter ook een aantal uitdagingen zien. Zo zal het personeel bijzondere werkmethoden en vaardigheden moeten toepassen bij het werken in een kleinschalige en in de buurt verankerde setting en zal de veiligheid eerder voortvloeien uit de kwaliteit van de relaties tussen gedetineerden en personeel dan uit statische veiligheidsmaatregelen. Het WISH EU-project zal deze uitdagingen aangaan, op de website kan je lezen hoe ze dit zullen doen.

Vzw De Huizen is een belangrijke partner binnen dit project. We richten een kenniswerkplaats op van beleidsmakers, praktijkwerkers en academici, we verzamelen en creëren daar kennis over kleinschalige detentie en hoe er te werken, we werken Belgische regelgeving uit inzake het ecosysteem van kleinschalige detentie en Belgische richtlijnen inzake dynamische veiligheid, we organiseren een conferentie en bezoeken good practices in het buitenland. Dit project loopt van 01/03/2022 tot 29/02/2024.


Gevangenisdirecteur wil nieuwe wereld. Een gesprek met Hans Claus


livestream WANTED: Political support for detention houses

Detentiehuizen zijn opgenomen in het huidig regeerakkoord en de beleidsnota Justitie. Is er voldoende politiek draagvlak voor het verwezenlijken van detentiehuizen? Wie is het draagvlak en hoe wordt dit draagvlak gecreëerd?

Bent u benieuwd naar deze vragen en de toekomst van detentiehuizen in België? Dan nodigen wij u van harte uit om op 18 mei naar het debat te luisteren.

Sprekers zijn: Koen Geens, Paul Magnette, Stefaan Van Hecke en Mathilde Steenbergen.


DIALOOG - We moeten het eens hebben over herstel

“Eigen schuld, dikke bult. En wie zijn gat verbrandt moet op de blaren zitten.”

Onze taal staat bol van dit gedachtegoed. Maar of en hoe de bult en blaren behandeld kunnen worden, daar praten we te weinig over.

Misschien moeten we het eens over herstel hebben?

Het Vlaams project DIALOOG gaat drie jaar lang samen met jou op zoek naar antwoorden op de vraag hoe we kunnen omgaan met conflict en herstel.

Wat wil DIALOOG?

DIALOOG wil burgers drie jaar lang (2021-2023) laten nadenken en praten over conflicten en herstel. Kunnen we de visie ‘oog om oog, tand om tand’ overwinnen en ruimte scheppen voor ‘herstel en verzoening’?

Via verschillende methodieken brengen we de dialoog op gang. We gaan voor een échte dialoog, met kernbegrippen als ‘aandachtig luisteren’, ‘samen onderzoeken’ en ‘niet meteen oordelen’. We kiezen voor reflectie en verdieping. We willen het hebben over slachtoffer- en daderschap, maar ook over de samenleving in het algemeen.

Op die manier hopen we een stukje van deze gesloten werelden te openen, op weg naar een warme solidaire samenleving die kiest voor betekenisvolle gerechtigheid én herstel.
DIALOOG zet in op verschillende trajecten en methodieken, en gaat samen met jou op zoek naar antwoorden op de vraag hoe we kunnen omgaan met conflict en herstel:

Hoe pakt DIALOOG het aan?

Sociaal-culturele activiteiten:
Laagdrempelige, kortdurende kennismakingsactiviteiten voor en door burgers. Als een deur op een kier of een springplank naar meer, voor elk wat wils.

Creatieve methodieken:
Via podcasts en illustraties verzamelen en delen we verhalen van (ex-)gedetineerden, slachtoffers, familie en professionals om zo een stem te geven aan een zelden gehoorde groep.

Burgerpanels:
Via de panels verdiepen burgers zich in het thema van een herstelgerichte samenleving en gaan ze op een onderbouwde en betekenisvolle manier met elkaar en met een panel van deskundigen in dialoog.

Herstelconferentie:
De inzichten uit de burgerpanels, de sociaal-culturele activiteiten en de verhalen komen samen tijdens een grote publieke herstelconferentie die wil bijdragen tot een maatschappelijk draagvlak voor een herstelgerichte samenleving.

En dan, naar buiten!
Al het verzamelde materiaal willen we daarna verder verspreiden: in gesprek met burgers via verenigingen, organisaties, steden en gemeenten. Op alle mogelijke manieren.

Wie zijn DIALOOG?

Het project DIALOOG komt tot stand dankzij een warme samenwerking tussen De Rode Antraciet, de vele regionale Avansa’s en De Huizen vzw.

www.dialoogherstel.org


KARMA HOTEL 2020


From Prison to Detention House, a story of civilisation | TEDxAntwerp


De Huizen